HAWTHORNE bangle hawthorne bangle 72dpi 1.jpg

HAWTHORNE bangle

145.00
LEMON THYME single leaf studs lemon thyme single leaf studs 72dpi 1.jpg

LEMON THYME single leaf studs

38.00
LEMON THYME single leaf pendant lemon thyme single petal pendant 72dpi 2.jpg

LEMON THYME single leaf pendant

35.00
LEMON THYME leaves studs lemon thyme double studs 72dpi 1.jpg

LEMON THYME leaves studs

54.00
ROSEMARY leaves pendant rosemary double leaf pendant 72dpi 2.jpg

ROSEMARY leaves pendant

65.00
ROSEMARY leaves drops rosemary double leaf drops 72dpi 1.jpg

ROSEMARY leaves drops

80.00
HYDRANGEA double petal studs hydrangea double petal studs 72dpi 1.jpg

HYDRANGEA double petal studs

70.00
HYDRANGEA single petal studs hydrangea single petal studs 72dpi 2.jpg

HYDRANGEA single petal studs

45.00
HYDRANGEA single petal pendant hydrangea single petal pendant 72dpi 2.jpg

HYDRANGEA single petal pendant

42.00
ROSEMARY single leaf pendant rosemary single pendant 72dpi 1.jpg

ROSEMARY single leaf pendant

45.00
ROSEMARY small leaf single studs rosemary tiny single leaf studs 72dpi 1.jpg

ROSEMARY small leaf single studs

45.00
ROSEMARY single leaf bracelet rosemary single bracelet 72dpi 1.jpg

ROSEMARY single leaf bracelet

45.00
LEMON THYME leaves pendant lemon thyme double leaves pendant 72dpi 1.jpg

LEMON THYME leaves pendant

45.00