HAWTHORNE bangle hawthorne bangle 72dpi 1.jpg

HAWTHORNE bangle

145.00
HAWTHORNE necklace hawthorne necklace 72dpi 1.jpg

HAWTHORNE necklace

165.00
HONESTY double drops honesty double drops 72dpi 1.jpg

HONESTY double drops

160.00
HONESTY double pendant honesty double pendant72dpi 1.jpg

HONESTY double pendant

120.00
LEMON THYME single leaf studs lemon thyme single leaf studs 72dpi 1.jpg

LEMON THYME single leaf studs

38.00
LEMON THYME single leaf pendant lemon thyme single petal pendant 72dpi 1.jpg

LEMON THYME single leaf pendant

35.00
ROSEMARY leaves drops rosemary double leaf drops 72dpi 1.jpg

ROSEMARY leaves drops

80.00
ROSEMARY leaves pendant rosemary double petal pendant 72dpi 1.jpg

ROSEMARY leaves pendant

65.00
HYDRANGEA double petal ring hydrangea double petal ring 72dpi 1.jpg

HYDRANGEA double petal ring

70.00
HYDRANGEA double petal studs hydrangea double petal studs 72dpi 1.jpg

HYDRANGEA double petal studs

70.00
HYDRANGEA double petal pendant hydrangea double petal pendant 72dpi 1.jpg

HYDRANGEA double petal pendant

60.00
LAVENDER drops lavender full drops 72dpi 1.jpg

LAVENDER drops

165.00
LAVENDER crossed stems necklace lavender crossed necklace 72dpi 1.jpg

LAVENDER crossed stems necklace

175.00
LEMON THYME tiny leaves studs lemon thyme tiny double leaves studs 72dpi 1.jpg

LEMON THYME tiny leaves studs

42.00
LEMON THYME tiny leaves pendant

LEMON THYME tiny leaves pendant

40.00
LEMON THYME tiny leaves ring lemon thyme ring 72dpi 1.jpg

LEMON THYME tiny leaves ring

60.00
LAVENDER bud drops lavender half drops 72dpi 1.jpg

LAVENDER bud drops

120.00
LAVENDER bud pendant lavender half pendant 72dpi 1.jpg

LAVENDER bud pendant

90.00
HONESTY drops honesty drops 72dpi 1].jpg

HONESTY drops

120.00
HONESTY pendant honesty pendant 72dpi 1.jpg

HONESTY pendant

95.00
HONESTY ring honesty ring 72dpi 1.jpg

HONESTY ring

90.00
HYDRANGEA single petal pendant hydrangea single petal pendant 72dpi 2.jpg

HYDRANGEA single petal pendant

42.00
HYDRANGEA single petal studs hydrangea single petal studs 72dpi 2.jpg

HYDRANGEA single petal studs

45.00
LEMON THYME leaves studs lemon thyme double studs 72dpi 1.jpg

LEMON THYME leaves studs

54.00
LEMON THYME leaves pendant lemon thyme double leaves pendant 72dpi 1.jpg

LEMON THYME leaves pendant

45.00
HYDRANGEA triple petal pendant hydrangea triple petal pendant 72dpi 1.jpg

HYDRANGEA triple petal pendant

80.00
HYDRANGEA triple petal drops hydrangea triple petal drops 72dpi 1.jpg

HYDRANGEA triple petal drops

95.00
ROSEMARY single leaf bracelet rosemary single bracelet 72dpi 1.jpg

ROSEMARY single leaf bracelet

45.00
ROSEMARY small leaf single studs rosemary tiny single leaf studs 72dpi 1.jpg

ROSEMARY small leaf single studs

45.00
ROSEMARY single leaf ring rosemary single leaf ring 72dpi 1.jpg

ROSEMARY single leaf ring

65.00
ROSEMARY single leaf pendant rosemary single pendant 72dpi 1.jpg

ROSEMARY single leaf pendant

45.00